Průběh restaurování - obsah

Odkryv a restaurování středověkých nástěnných maleb
Kněžiště původního románského kostela
Plán barokní přestavby M. Clemense z r. 1767 s vyznačením středověkého zdiva (převzato ze stavebně historického průzkumu N. Goryczkové a A. Grůzy)
Pohled od severu
Interiér sakristie na počátku oprav
Jižní stěna sakristie na počátku oprav
Cyklus Moralit na jižní stěně sakristie
Detaily cyklu Moralit v rozptýleném a razantním světle
Detaily promrzlé klenby sakristie
Postavy církevních otců na klenbě
Symbol evangelisty Lukáše na klenbě v rozptýleném a razantním světle
Symbol evangelisty Marka na klenbě v rozptýleném světle
Symbol evangelisty Marka na klenbě v razantním světle
Galerie erbů v rozích klenby
P. Marie v rostlinném dekoru na podhledu vítězného oblouku
Sondy na severní stěně sakristie
Severní stěna sakristie na počátku oprav
Cyklus ze života sv. Benedikta na severní stěně sakristie
Cyklus ze života sv. Benedikta na severní stěně sakristie – detail v rozptýleném světle
Cyklus ze života sv. Benedikta na severní stěně sakristie – detail v razantním nasvícení
Cyklus ze života sv. Benedikta na severní stěně sakristie - detaily
Západní stěna sakristie na počátku oprav
Západní stěna sakristie - scéna Proměnění na hoře Tábor
Západní stěna sakristie - scéna Proměnění na hoře Tábor, detaily v přirozeném a razantním nasvícení
Západní stěna sakristie - scéna Proměnění na hoře Tábor, detaily v přirozeném a razantním nasvícení
Korunování P. Marie na východní stěně nad konchou
Východní část sakristie v průběhu prací
Východní část sakristie v závěru prací
Románská malba Krista Pantokratora v konše
Pozdně středověký zástup apoštolů se promítá na románské symboly evangelistů
Christologický cyklus v apsidě
Západní část sakristie po opravě
Prolínání raných a pozdně gotických vrstev
Prolínání raných a pozdně gotických vrstev
Doklady středověkého „restaurování“
Doklady středověkého „restaurování“
Prolínající se románská a gotická malba v konše
Struktury středověkých omítek
Struktury středověkých omítek
Laboratorní průzkum - výtah
Laboratorní průzkum - výtah
Scény Zvěstování a Klanění Tří králů (před 1250)
Byzantizující ornamentika románských detailů
Pozdně gotická modelace inkarnátů
Andělé z výjevu Korunování P. Marie
Kristus Pantokrator