sondážní průzkum na pravé straně sanktuária hlava Mojžíše během odkryvu postava Mojžíše po retuši

Pravá strana sanktuária s postavou Mojžíšev průběhu opravy
Mojžíš, bratr Áronův, je charakterizován z hlavy vyrážejícími světelnými paprsky, které jsou zde v duchu renesančních malířů zobrazeny jako rohy - tradice odvozená z užití slova "cornutam" ve Vulgatě.